Skip to content

Kasvata asiakasläheisyyttä edistyksellisen teknologian avulla - SAS CI360

SAS CI 360 - Kasvata asiakasläheisyyttä

Kuinka asiakkaiden verkkokäyttäytymisen kerääminen saadaan toteutettua nopeasti ja tehokkaasti.

Kolme helppoa vaihetta SAS teknologian käyttöönottoon.

SAS ratkaisun verkkodatan keräämisen aloittaminen on toiminto jonka käyttöönotto on nopeaa. SaaS -ratkaisu saadaan startattua käyntiin päivässä ja sen jälkeen lähdetään liittämään sitä asiakkaan verkkosivustoon. Sivustoon linkittyminen tehdään asentamalla yksi pieni ohjelma yrityksen verkkosivulle, joka toteuttaa koko asiakkaan digitaalisen käyttäytymisdatan keräämisen. Liitoksen jälkeen tehdään tietojen keräämiseen liittyvät konfigurointitoimet järjestelmän graafisessa käyttöliittymässä. Tässä kohtaa tulee esille yksi ratkaisun tarjoamista isoista eduista – oletuksena tietoja kerätään kaikista sivuista ja niihin sisältyvistä kohdista asiakkaiden vieraillessa sivustolla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksen tarvitsee vain rajata mitä kohtia sivuilla tai sivustoilla ei haluta kerätä. Tämä on huomattavasti helpompaa kuin perinteisten järjestelmien tapa, jossa jokainen kerättävä kohta täytyy erikseen merkata. Perinteisessä tavassa puhutaan useampien viikkojen työmäärästä, kun SASin järjestelmässä kerääminen voidaan aloittaa heti kun poisjätettävät kohdat on määritelty. SAS ratkaisun toiminta malli säästää asiakkailta ison työpanoksen heti implementointivaiheessa, sekä helpottaa huomattavasti myöhemmin tapahtuvaa ylläpitoa kun sivustolla josta tietoja kerätään tapahtuu muutoksia.

Miten joustava markkinoinnin kampanjanhallintaratkaisu toteutetaan

Moni nykyaikaista markkinointiratkaisua hankkiva miettii paljon kuinka iso panostus tarvitaan toimivan ratkaisun käyttöön saamiseksi. Monella ratkaisuntoimittajalla suurin tarvittava työmäärä on tietojen muokkaaminen markkinointiratkaisun hyväksymään tietomalliin ja sen integrointi markkinointiratkaisuun käytön mahdollistamiseksi. SASin ratkaisumalli poikkeaa tästä huomattavasi, sillä siinä tietoja käytetään sieltä missä ne sijaitsevat. SASin tarjoama SaaS-pohjainen markkinointiratkaisu voi hyödyntää poiminnoissa tarvittavan datan suoraan asiakkaan datalähteestä johon kytkeydytään ratkaisun mukana tulevilla komponenteilla. Tämä tarjoaa huomattavia etuja markkinointia toteuttaville organisaatioille.

  • Ensimmäisen niistä on se, että ratkaisun implementoinnissa ei tarvita ylimääräistä datan määrittelyä ja sen siirtoa kampanjointien toteuttamisen aloittamiseksi.
  • Toinen merkittävä etu on poiminnoissa käytettävän tietomallin laajuus. Kun tietoja ei tarvitse muokata rajalliseen toimintamalliin, niitä on helpompi hyödyntää suoraan markkinoinnin tarpeisiin.
  • Kolmas merkittävä etu on markkinoinnissa hyödynnettävien tietojen ylläpidon helppous. Jos markkinointi tarvitsee uusi attribuutteja poimintoihinsa ne voidaan suoraan lisätä käytettävään tietolähteeseen ilman ylimääräisiä integrointiprosesseja muualle.
  • Neljäs merkittävä etu on se, että samaa tietolähdettä voidaan hyödyntää tarvittaessa myös muihin käyttötarkoituksiin. Kun yritys tuottaa tietolähteeseen asiakkaidensa demografia- ja myynti-tiedot, niin SAS markkinointiratkaisulla saadaan lisättyä mukaan asiakkaiden käyttäytymistiedot on-line kanavista sekä tiedot tehdyistä markkinointitoimenpiteistä ja asiakkaiden reaktiot niihin. Tämän avulla saadaan muodostettu kattava 360º näkymä asiakkuuksiin, jota voi hyödyntää koko organisaatio.

Edellä kuvattujen SAS markkinointiratkaisun etujen avulla yritys säästää huomattavan määrän resurssiensa työpanosta, joka tarvittaisiin toisenlaisessa toimintamallissa. Lisäksi SASin toimintamallissa yritys pystyy ketterästi mukautumaan alati tapahtuvaan uuden tiedon hyödyntämistarpeeseen, joka heijastaa nykypäivän koko ajan muuttuvaa markkinaa.

Miten nykypäivän markkinointiratkaisu integroidaan joustavasti muuhun ekosysteemiin

Markkinointiratkaisu ovat tärkeä osa yritysten nykypäivän toimintoja. Niiden avulla haetaan uusia asiakkuuksia, sitoutetaan olemassa olevia asiakkaita ja avataan myyntimahdollisuuksia. Ratkaisut eivät kuitenkaan erillisinä toimi osana yrityksen toimintoja vaan markkinointi linkittyy osaksi yrityksen muita prosesseja. Siksi myös markkinointiratkaisuiden tulee kyetä linkittymään helposti muihin järjestelmiin.

SAS markkinointiratkaisu tarjoaa useita toimintoja muiden järjestelmien kanssa integroitumiseen. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä tarjolla olevista vaihtoehdoista markkinoinnin liittämiseen osaksi yrityksen laajempaa ekosysteemiä. SAS markkinointiratkaisu mahdollistaa kytkeytymisen osaksi yrityksen toiminnallisuutta tukemalla tietojen hyödyntämistä suoraan tietolähteistä toimittamillaan tietokantamoottoreilla, API-rajapintojen käyttämistä ulkoisten tapahtumien linkittämiseksi muista järjestelmistä/kanavista reaaliajassa ja järjestelmäkohtaisten agenttien käyttämistä laajojen ja suojattujen yhteyksien integrointipintoina eri järjestelmien välillä.

SAS markkinointiratkaisun linkittämisessä osaksi muuta ekosysteemiä on olemassa useita esimerkkejä. Hyödyntämällä tietoja suoraan niiden lähteestä, kuten yrityksen markkinoinnin datamartista, on yrityksen markkinoinnilla SAS ratkaisua käyttäessään laaja tietolähde käytössään, jonka avulla voidaan luoda joustavasti erilaisia markkinointiohjelmia yrityksen tuotteista tai palveluista. Lisäksi tarvittavat tietojen muutokset voidaan toteuttaa helposti suoraan lähteeseen, jolloin ne ovat nopeasti markkinointiratkaisussa hyödynnettävissä. Markkinointiratkaisu voidaan linkittää yrityksen CRM-järjestelmään, jolloin eri markkinointikanavista havaitut liidit voidaan tuoda automaattisesti jatkokäsiteltäviksi myynnille. SAS ratkaisu mahdollistaa myös integroitumisen sosiaalisen median kanaviin, jolloin kampanjointia voidaan laajentaa näihin kanaviin tai vaihtoehtoisesti selvittää ketkä yrityksen asiakkaista ovat reagoineen tehtyihin sosiaalisen median kampanjoihin. SAS markkinointiratkaisu kerää paljon tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä yrityksen digitaalisissa kanavissa ja heidän reagoinneistaan tehtyihin markkinointitoimenpiteisiin. Tätä tietoa voidaan hyödyntää myös yrityksen mainonnassa luomalla asiakkaista mallisegmenttejä, jonka kaltaisiin kohdistetaan mainontaa. Hyvin linkittyvänä markkinointiratkaisuna SASin järjestelmä toimii yhtenä monessa yrityksessä osana niiden ydintoimintoja.

Lähetä meille viestiä aiheesta, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!