Skip to content

Pilviteknologioilla tehoa ja skaalautuvuutta raportointiin

Analytiikan aikakaudella organisaatioille on tärkeää hyödyntää kerättyjä tietoja älykkäästi kehittyäkseen nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Tiedon varastoiminen, mallintaminen ja jalostaminen on nopeutunut pilvialustojen yleistymisen myötä. Pilviteknologioita hyödyntäen raportointiratkaisuja voidaan rakentaa kustannustehokkaasti.

Pilvialustoilla skaalautuvuutta

Pilviteknologioiden, kuten Microsoft Azuren, avulla voidaan rakentaa kunkin asiakkaan tarpeisiin sopivia raportointiratkaisuja kustannustehokkaasti. Ratkaisut skaalautuvat myös helposti yritysten erilaisiin muuttuviin toimintaympäristöihin. Pilvialustan rakennusvaiheessa ei tarvitse tietää kaikkia tulevaisuuden kapasiteettitarpeita, koska alustan suorituskykyä pystytään muuttamaan tarpeen mukaan.

Azuren pay-as-you-go -hinnoittelumalli mahdollistaa ympäristön pystyttämisen vähillä kustannuksilla ja ilman suuren pääoman sitomista infraan. Raportoinnissa tarvittavan tietovaraston ja datan käsittelyyn liittyvien resurssien rakentaminen tapahtuu pilvipalvelussa nopeasti. Lisäksi tarjolla on useita eri vaihtoehtoja ratkaisun toteuttamiseen. Toisin kuin on-premises -ratkaisuissa, pilviratkaisussa pilvipalveluntarjoaja huolehtii konesalin ylläpidosta ja varmuuskopioinnista, joten infran ylläpidosta johtuvat kustannukset eivät karkaa käsistä.

Tehokkuutta tiedon siirtoon, yhdistelyyn ja varastointiin

Raportoinnin haasteina ovat monesti raportointiin liittyvät aikaa vievät manuaaliset työvaiheet. Tämän vuoksi tietoa ei välttämättä ole käytettävissä päätöksenteossa silloin, kun sitä tarvittaisiin. Tarvittava tieto voi myös olla pirstaloitunut useisiin pistemäisiin tietovarastoihin, jolloin tietojen yhdisteleminen on haasteellista.

Keskitetyllä raportointiin ja analytiikkaan suunnitellulla pilvialustalla voidaan dataa hyödyntää tehokkaammin organisaation kaikilla tasoilla. Hakemalla tietoa suoraan lähdejärjestelmistä, säilömällä sitä yhtenäiselle alustalle ja rakentamalla sen pohjalta visualisointeja mahdollistetaan ajantasainen tiedon saanti.

Tiedon siirtämisessä pilvialustaan voidaan käyttää Microsoft Azuren Logic Appsia tai Data Factorya. Logic Appsilla voidaan hakea tietoa useista ohjelmista ja laitteista, sijaitsivatpa ne on-premises -ympäristössä tai pilvessä. Tietolähteitä voivat olla muun muassa yrityksen CRM- ja ERP-järjestelmät, erilaiset IoT-laitteet tai avoimet datalähteet. Tietoa voidaan tuoda Azureen useissa eri muodoissa, esimerkiksi tietoa voidaan hakea REST-rajapinnasta tai tuoda sitä JSON- tai CSV-tiedostoina. Logic Appsilla haettu raakatieto voidaan tallentaa tietoaltaaseen, josta sitä on mahdollista hyödyntää myöhemmin esimerkiksi koneoppimisen (ML) tai tekoälyn (AI) tarpeisiin.

Tiedon siirtämisen lisäksi Azuren Data Factorylla pystytään toteuttamaan tarvittavat ELT/ETL -vaiheet. Data Factoryssa pystytään yhdistelemään tietolähteitä, siivoamaan tarpeetonta tietoa ja lisäämään tarvittavia tietoja ennen tietovarastoon kirjoittamista. Data Factorysta on mahdollista kutsua myös tietokantaproseduureja, jolloin ELT-prosessin vaiheita voidaan siirtää tietokannan päähän ja siten rakentaa alustaa kustannustehokkaasti.

Asiakastarpeesta riippuen tietovarasto voidaan rakentaa perinteisiä Azure SQL Databaseja hyödyntäen tai tietomäärien ollessa suuria ja suurempaa kapasiteettia vaativia, voidaan käyttää Azure Synapse Analyticsia, joka on suunniteltu MPP (Massive Parallel Processing) -järjestelmäksi. MPP-järjestelmät koostuvat useista ”solmuista”, joissa jokaisella on omat resurssinsa, jotka toimivat yhdessä parantaakseen suorituskykyä. Azuren etuna on sen laajuus, samasta palvelusta löytyy runsaasti rakennuspalikoita tiedon käsittelyn ja hyödyntämisen eri vaiheisiin.

Visuaaliset raportit Power BI:llä

Microsoftin Power BI on pilvipohjainen raportointi- ja analytiikka-alusta, jonka avulla tietoa voidaan visualisoida ja jakaa vaivattomasti päätöksenteon tueksi organisaation eri tasoille. Power BI Servicen lisensointimalleista löytyy ratkaisuja sekä muutaman raporttikäyttäjän että laajemman käyttäjäkunnan tarpeisiin.

Power BI -raportilla saadaan visuaalinen näkymä tietoon, jossa erilaiset visuaaliset elementit edustavat erilaisia havaintoja ja oivalluksia kyseisestä tiedosta. Raportti ei ole staattinen vaan se päivittyy taustalla olevien tietojen muuttuessa. Power BI:n käyttöoikeuksien hallinta Azure AD:n kautta tekee raporttien jakamisesta tarvittaville käyttäjille sujuvaa ja rivitason suojauksen (RLS) avulla voidaan varmistaa esimerkiksi se, että työntekijät näkevät vain oman tulosyksikkönsä kannalta merkitykselliset tiedot. Power BI:llä voidaan muodostaa yhteys useiden eri lähteiden tietoihin.

Loihde Advancen asiantuntijoilla on laaja-alaista kokemusta useiden projektien kautta erilaisten Microsoftin pilvessä olevien tietovarastojen ja datan visualisointien toteuttamisesta ja siten vahva näkemys siitä, miten moderni raportointiratkaisu pilveen toteutetaan.