Skip to content

Viisi tiedolla johtamisen perusasiaa terveydenhuollon kustannusvaikutuksista

Loihde_some (59) (1)

Suomen hyvinvointialueet ovat osa maamme kriittistä infrastruktuuria sekä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää ja pelastustoimea. Niiden tehtävänä on turvata kansalaisten sosiaali- ja terveydenhoito, turvallisuus ja hyvinvointi sekä tarjota laadukasta ja tasa-arvoista hoitoa kaikille. Hyvinvointialueiden talouden kustannusvaikutukset ovat merkittävä tekijä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kehittämisessä ja seurannassa kansallisesti. 

Tästä kontekstista tarkasteltuna data-analytiikan, tietojohtamisen ja tietojärjestelmien kehittäminen ovat keskeisiä asioita, jotta hyvinvointialueen kaikkien toiminta-alojen kustannusvaikutuksia voidaan seurata ja johtaa tehokkaasti. 

Tiedolla johtamiseen tarvitaan dataa ja data-analytiikkaa.  Analytiikan polttoaineeksi tarvitaan dataa monista eri lähteistä, joita saadaan luomalla ”dataputkia” tai laajemmassa mittakaavassa “dataputkistoja”. Nämä dataputket ja -putkistot koostuvat tiedonkuluista ja tiedonkäsittelystä eri järjestelmien ja sovellusten välillä. Niitä tarvitaan, jotta dataa voidaan käsitellä ja analysoida tehokkaasti ja luotettavasti. Dataputkia luodessa tulee ottaa huomioon erilaisia asioita, jotka vaikuttavat niiden toimivuuteen ja nämä asiat ovat yleismaailmallisia puhuttaessa tiedolla johtamisesta ja datan hallinnasta. 

Datan laatu ja luotettavuus

Ensimmäinen tärkeä tekijä on datan laatu ja luotettavuus. Hyvinvointialueiden talouden seuraamisessa käytetään monenlaisia tietolähteitä, ja näiden tietolähteiden yhteensopivuus ja luotettavuus ovat keskeisiä. Jotta dataputket mahdollistavat tehokkaan datan hallinnan ja analyysin, on tärkeää käyttää standardoituja tiedonkeruutapoja sekä yhtenäisiä käsitteitä ja määritelmiä. Tämä tarkoittaa muun muassa käytännön SOTE-kirjausten tekemistä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten toimesta ja päivittäisessä työssä käytettävien järjestelmien sujuvuutta. Tietomallien osalta tätä työtä on tehty kansallisella tasolla erityisesti Virta-hankkeen puitteissa, jonka tavoitteena ovat yhtenäiset tietomallit kaikille hyvinvointialueille.

Tietoturva

Toinen tärkeä tekijä on tietoturva. Hyvinvointialueiden talouden seurantaan liittyy paljon arkaluontoista tietoa, ja sen suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Dataputkia rakennettaessa on huolehdittava siitä, että tietoturvakäytännöt ja -prosessit ovat kunnossa ja että tieto on salattu ja suojattu asianmukaisesti.

Järjestelmien yhteensopivuus ja käytettävyys

Hyvinvointialueiden talouden seurannassa käytetään usein erilaisia järjestelmiä, kuten potilastietojärjestelmiä, taloushallinnon järjestelmiä ja raportointijärjestelmiä. Dataputkien suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava näiden järjestelmien yhteensopivuus ja integroitavuus.

Tiedon visualisointi ja raportointi

Hyvinvointialueiden talouden seurantaan liittyy paljon dataa, ja sen visualisointi ja raportointi ovat tärkeitä tehokkaan päätöksenteon mahdollistamiseksi. Dataputkien suunnittelussa on huomioitava, että tieto voidaan helposti jalostaa ja esittää helposti ymmärrettävässä muodossa, joka mahdollistaa tietojen toiminnallisen hyödyntämisen päätöksenteossa.

Data-analytiikan ja ennustamisen kehittäminen

Viides tärkeä tekijä on datan analytiikan ja ennustamisen kehittäminen. Dataputkien avulla datan analysointi ja ennustaminen mahdollistavat kustannusten tehokkaan hallinnan ja tulevaisuuden ennustamisen. Tämä tarkoittaa, että dataputkien suunnittelussa tulee huomioida tulevaisuuden tarpeet ja varmistaa, että järjestelmät ovat riittävän joustavia ja skaalautuvia.

Kokonaisuutena dataputkien suunnittelu ja rakentaminen hyvinvointialueiden talouden seurantaa varten edellyttää tarkkaa suunnittelua ja laaja-alaista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Tämä sisältää tietohallinnon, terveydenhuollon ammattilaisten, johtajien ja päätöksentekijöiden yhteistyötä. Kun dataputket on suunniteltu huolellisesti ja ne ovat käytössä, ne mahdollistavat tehokkaan tiedolla johtamisen ja kustannusten seurannan mikro- ja makrotasoilla. Ne tulevat olemaan tärkeä tekijä Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kehittämisessä tulevaisuudessa.

Loihde Advancella on valmiita ratkaisuja ja osaamista juuri näiden hyvinvointialueiden käytännön haasteiden voittamiseen. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää. 

 

Kirjoituksen on kirjoittanut asiantuntijamme Juuso Salmu.