Skip to content

SOTE ja tiedolla johtaminen — viisi parannusehdotustamme

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei ole vielä valmis. Uudistukseen olennaisesti liittyvä tiedonhallinta ja sen johtaminen on lähtenyt liikkeelle, mutta tavoitteista ollaan vielä kaukana.

Tietojohtamisen käytänteet ja strategiset tavoitteet eivät  ole levittäytyneet laaja-alaisesti sote-organisaatioiden operatiiviseen toimintaan. Tässä kirjoituksessa avaamme ajatuksiamme siitä, miten matkan tulisi jatkua tästä eteenpäin.

DigiFinland toteutti vuonna 2020 laajan kyselytutkimuksen tietojohtamisen tilasta hyvinvointialueilla. Tutkimuksessa saatiin yhteensä 1616 vastausta. Vastaukset kertovat, miten tyytyväisiä sote-sektorin toimijat ovat tiedolla johtamisen nykytilanteeseen.

Tiedolla johtamisen tilanne sote-sektorilla

Alla olevassa kuvassa on yhteenveto Tietojohtamisen arviointimalli -kyselyn avaintuloksista.

image1-1

Tutkimuksen vastausasteikko on viisiportainen, jossa 1 = tyytymätön ja 5 = tyytyväinen. Punaisella on merkitty osa-alueet, joihin ollaan eniten tyytymättömiä. Vihreällä on puolestaan asiat, joihin ollaan tyytyväisimpiä. Täältä näet tutkimustulokset.

Tutkimuksen tuloksista näkyy, että sote-sektorilla tietotarpeiden tunnistamiseen ollaan tyytyväisimpiä. Mitä enemmän tarkastellaan tiedon hyödyntämistä eli tiedon hankintaa, järjestelmiä ja tietotuotteita, sitä enemmän liittyy tyytymättömyyttä nykytilanteeseen.

Kun vastauksiin pureudutaan syvemmälle voidaan myös huomata, että organisaatioissa toivotaan tietojohtamisen olevan muutakin kuin pelkkä tietojärjestelmäprojekti. Tietojohtamisen käytänteet ja strategiset tavoitteet eivät  tutkimuksen valossa ole kuitenkaan levittäytyneet laaja-alaisesti organisaatioiden operatiiviseen toimintaan.

Suurimpana heikkoutena on resurssien puute. Tahtotila hyvään tiedolla johtamiseen on siis vahva, mutta tekijät puuttuvat.

Hallintorakennetta tarkasteltaessa käy selkeästi ilmi, että ilmapiiri ja johdon tahtotila tiedolla johtamiseen on hyvinkin positiivinen. Hyvinvointialueilla on selkeästi tunnistettu tietotarpeet ja niiden täyttämisen edellytykset. Vain teot sanojen takaa puuttuvat.

Tiedon hankinnan, organisoinnin ja hyödyntämisen alueilta voidaan löytää selkeitä kehittämistarpeita. Dataa kerätään, mutta tieto on epäorganisoitua ja hajallaan eri järjestelmissä. Koko tutkimuksen huonoimman arvosanan saakin väite ”Data on yhdenmukaista eri järjestelmien kesken”.

Sama trendi jatkuu, kun tarkastellaan organisaatioiden todellista kyvykkyyttä tiedolla johtamiseen. Kyselyn mukaan hyvinvointialueilla järjestelmät ovat valmiina, mutta niitä ei käytetä. Mittaritkin on määritelty, mutta tieto on siiloutunutta ja sitä ei saada hyödynnettyä. Lisäksi henkilöstö ei tutkimuksen mukaan tiedosta riittävällä tasolla tiedolla johtamisen tärkeyttä tai ole sitoutunut tietojohtamisen tavoitteisiin.

Tutkimuksen julkaisemisen jälkeen jotkin asiat ovat jo muuttuneet parempaan suuntaan. On kuitenkin selvää, että tutkimuksessa tunnistettujen puutteiden kuntoon saattaminen vaatii lisää pitkäjänteistä työtä.

Viimeisimpään sote-uudistuksen tilannekuvaan voi tutustua tästä. 

Mitä siis tulisi tehdä? Miten tiedolla johtamista tulisi viedä strategiasta käytäntöön?

Tässä viisi parannusehdotustamme tiedolla johtamisen tehostamiseen:

  1. Ymmärryksen lisääminen tiedolla johtamisesta ja sen merkityksen korostaminen kaikilla organisaatiotasoilla
  2. Tiedon keräämisen prosessien ja tiedolla johtamisen käytänteiden määrittäminen
  3. Tietotarpeiden kartoitus ja määrittäminen
  4. Tiedon yhdenmukaistaminen eri järjestelmien välillä
  5. Tiedon yhteismitallisuus

Tiedolla johtamisen ymmärrys ja merkitys

Sote-uudistus ja hyvinvointialueet lisäävät tiedon jakamista organisaatioiden välillä, joten tiedolla johtamisen prosessit ja käytänteet ovat yhteistyön sujuvuuden kannalta keskeisessä roolissa.

Loihde Advance on ollut edistämässä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tieto-ohjautuvuutta ja tiedon hyötykäyttöä tiedolla johtamisen etenemissuunnitelman ja koulutusten avulla.

Sairaanhoitopiirille datan järjestelmällinen hyödyntäminen on erittäin tärkeää, ja yhteistyömme on kehittänyt PPSHP:n kykyä johtaa tiedolla.

Lue lisää.

Prosessit ja käytänteet

Tiedonhallinta ja selkeästi määritellyt tiedolla johtamisen prosessit ovat osa tehokasta tiedon hyödyntämistä.

Toteutimme merkittävälle terveydenhuollon alan toimijalle, Coronarialle uuden liiketoimintatiedon hallintaratkaisun ja autoimme tiedolla johtamisen kehittämisessä.

Tuottamamme ratkaisu on parantanut merkittävästi tiedon laatua ja luotettavuutta sekä nopeuttanut raportointiprosesseja Coronarian terveys- ja hyvinvointipalvelujen liiketoiminnassa.

Lue lisää.

Tietotarpeet ja niiden määrittäminen

Tietotarpeiden kartoitus auttaa organisaatiota tunnistamaan niitä kohtia, joissa tiedolla johtamisen alueella on kehitettävää.

Loihde Advance oli mukana maakuntavalmistelun työryhmätyön koordinoinnissa ja dokumentoinnissa.

Vimana-hankkeessa oli kyse maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuuden määrittämisestä toiminnallisista tarpeista katsoen.

Hankkeessa toimeksiantona oli mm. pelastuslaitoksen tiedolla johtamisen hankkeen tietotarpeiden kartoitus sekä tiedon mallintaminen tiedolla johtamisen tehostamiseksi.

Lue lisää.

Tiedon yhdenmukaistaminen

Yhdenmukainen tieto on keskeisessä asemassa sote-organisaation luotettavan päätöksenteon mahdollistamisessa.

Loihde Advance on määrittänyt yhdessä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa tiedolla johtamisen mallin yhdenmukaisen sosiaali- ja terveystoiminnan tiedon hyötykäytön tarpeisiin.

Lapin sairaanhoitopiirille rakennettiin uusi tietoportaali, jonka avulla kaikki tieto on saatavilla kootusti samasta paikasta, jolloin potilas saa parasta mahdollista hoitoa parhailla mahdollisilla resursseilla.

Lue lisää.

Tiedon yhteismitallisuus

Yhteismitallinen tieto tarkoittaa määrityksien, käytänteiden ja termien yhteneväisyyttä, joka parantaa merkittävästi tiedon vertailtavuutta.

Loihde Advance on toteuttanut Maakuntien tilakeskukselle pilvipohjaisen tietoalustaratkaisun.

Tilakeskus toimii muun muassa hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena, joka tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen johtamisessa tarvittavaa tilatietoa ja auttaa kuntia parantamaan kiinteistönpidon tuottavuutta.

Tietoalustaratkaisu palvelee etenkin hyvinvointialueiden kannalta keskeistä tiedon toisiokäyttöä.

Lue lisää.

Elämme selkeästi tilanteessa, jossa pitää kääriä hihat ja suunnittelun sijaan alkaa toteuttaa tiedolla johtamisen kokonaisuutta.

Mitä kauemmaksi teoria ja todellisuus toisistaan eriytyvät, sitä kauemmin muutoksen toteuttaminen vie aikaa.